Also Crosta was an Atlantean mutant from round that Utopia era.